Advokátska kancelária poskytuje právne služby v nasledovných právnych oblastiach a odvetviach:
 • občianske právo
 • pracovné právo
 • rodinné právo
 • správne právo
 • pozemkové právo
 • obchodné právo
 • právo cenných papierov
 • bankové a finančné právo
 • konkurz a vyrovnanie
 • daňové právo
 • medzinárodné právo súkromné a obchodné
 • právo duševného vlastníctva
 • trestné právo
 • súdne a mimosúdne riešenie sporov